Adatkezelés

ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS „SÜTIKKEL” KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Tóth Petra a www.atemegoldasod.hu oldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról:

Adatkezelővel kapcsolatos adatok:

Név: Tóth Petra

Székhely: 7100 Szekszárd, József Attila u. 24.

Telefonszám: +36 30 374 1848

a továbbiakban: Adatkezelő.

Amennyiben kérdése van a Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a Tájékoztatóban írt jogait kívánja gyakorolni, kérem, keressen az elérhetőségeim egyikén.

Az Adatkezelő adatvédelmi kötelezettségvállalásai:

Az Adatkezelő a Tájékoztatóban foglalt előírásokat magára nézve kötelezőnek tekinti.

Az Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelésre vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályt betartja, különösen a 2011.évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (a továbbiakban: Info.tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács adatvédelemre vonatkozó 2016/679 rendeletét (a továbbiakban: GDPR).

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a tájékoztató megváltoztatására a jogszabályi megfelelőség érdekében és az esetleges változásokról kellő időben értesíti Önt.

Az adatkezelésre vonatkozó információk:

 AZ ONLINE KAPCSOLATTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

Az online kapcsolattartással összefüggő adatkezelés célja az, hogy az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról, érintett kérdéseinek megválaszolása, specifikus vagy személyre szóló ajánlatok készítése és érintett részére való elküldése megtörténhessen.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: név, email, telefonszám, üzenet Ön által megadott tartama.

A címzettek azok, akikkel az Ön személyes adatait közlik: Tóth Petra egyéni vállalkozó, mint adatkezelő részére rendszergazdai szolgáltatást, weboldal üzemeltetési szolgáltatást, ügyvédi szolgáltatást végzők.

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, ekkor sem továbbítja az Ön személyes adatait.

A személyes adatok tárolásának időtartama az Ön utolsó aktivitásától (pl. Önnel folytatott utolsó kommunikáció) számított hat (6) hónap.

A személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Adatszolgáltatás elmaradásának az a következménye, hogy Önnek nem tudok tájékoztatást, ajánlatot adni és nem tudok a kérdéseire jogszabályi felhatalmazás hiányában válaszolni.

Az adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

A WWW. ATEMEGOLDASOD.HU „FUNKCIONÁLIS SÜTIK” ADATKEZELÉSE

 Az adatkezelés célja:

 • Az Adatkezelő weboldalának fejlesztése
 • A felhasználói élmény javítása
 • Az Adatkezelő weboldal használatának nyomon követése
 • Chat szolgáltatás biztosítása (__cfduid; wplc)
 • Oldalfutás (_icl; wp-)
 • Statisztikai anonim adatgyűjtés, Google Analytics (_ga, _gid, NID)

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. Ugyanakkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelésjogszerűségét.

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön személyes adatait.

 • Személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig tart. A sütit az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-storeon-yourcomputer
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=ie-11
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito

Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, az önkéntes. A személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Ön nem, vagy csak korlátozottan képes használni a weboldalt, illetve annak funkcióit, szolgáltatásait.

Az adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

A WWW.TEMEGOLDASOD.HU WEBOLDAL ÉS AZ „ALAPMŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES SÜTIK” ADATKEZELÉSE

 Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő weboldala megfelelő működésének biztosítása, a Weboldal használatának egyszerűbbé tételét.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke. Ezen jogos érdek az Adatkezelő weblapjának megfelelő működtetéséhez fűződő jogos érdek.  Ön tiltakozhat ezen adatkezelés ellen, mely esetben az Adatkezelő csak akkor folytatja az adatkezelést, ha az Adatkezelő oldalán olyan kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, melyek az Adatkezelő által elvégzett mérlegelés alapján elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, illetve jogaival szemben

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön személyes adatait.

Személyes adatok tárolásának időtartama: Munkamenet sütik esetében az Adatkezelő a látogatói munkamenet végéig tárolja a sütiket, a használatot elősegítő sütik esetében három (3) hónapig történik az adatkezelés.

A személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Ön nem, vagy csak korlátozottan képes használni a weboldalt, illetve annak funkcióit, szolgáltatásait.

Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Önt a személyes adatai kezelése kapcsán az alábbi jogok is megilletik: Az Info.tv. és a GDPR az érintetti jogok kapcsán számos részletszabály tartalmaz, melyet az Adatkezelőnek kötelező betartania, ugyanakkor a jelen Adatkezelési Tájékoztató átláthatósága és követhetősége érdekében ezen szabályok lényegét foglaltuk össze.

Kérdése esetén forduljon az Adatkezelőhöz az ismertetett elérhetőségeken. Az Adatkezelő készséggel ad Önnek bővebb felvilágosítást a jogaival kapcsolatban.

A HOZZÁFÉRÉSI JOG:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő elérhetőségein keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő

 • milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve

a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a másolatigénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében az Adatkezelőköteles meggyőződni az Ön és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Ön személyének azonosításához kötött.

A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:

Ön az Adatkezelő elérhetőségein keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyesadatát. Amennyiben Önhitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adatpontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről értesíti Önt.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG:

Az adatkezelési célok kapcsán Önt megilleti a törléshez való jog, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG:

Ön az Adatkezelő elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget

élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

A vonatkozó szabályok szerint egyes adatkezelési célok kapcsán Önt megilleti a tiltakozás joga, mely esetben az Adatkezelő csak akkor folytatja az adatkezelést, ha az Adatkezelő oldalán olyan kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, melyek az Adatkezelő által elvégzett mérlegelés alapján elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, illetve jogaival szemben.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG:

Egyes adatkezelési célok kapcsán Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Ezen jogalapján Önjogosult arra, hogy az Adatkezelő elérhetőségein keresztül Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

AZ ADATKEZELŐRE IRÁNYADÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK AZ ÖN JOGAINAK GYAKORLÁSA ESETÉN:

A www.atemegoldasod.hu weboldal adatkezelője a honlapon írt hitvallás szerint nyitottan, együttműködően és megoldásra törekedve áll valamennyi felmerült kérdés megválaszolásához az adatkezelés kapcsán is.

Ha bármiféle problémája, kérdése van, kérem forduljon az Adatkezelőhöz bizalommal. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 Ezen határidő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és adott esetben a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbítható. Természetesen erről tájékoztatást kap. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelemkézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kértinformáció vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történőintézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

 Az Ön jogorvoslati joga:

PANASZ AZ AZ ADATKEZELŐHÖZ:

Amennyiben a személyes adatai kezelése kapcsán panasza van, úgy kérem, erről haladéktalanul tájékoztasson az alábbi elérhetőségen:

Név: Tóth Petra          

Cím: 7100 Szekszárd, József A. u. 24.

E-mail cím: toth.petra@atemegoldasod.hu

Panaszát a már részletezett módon a vonatkozó szabályok maradéktalan betartásával kivizsgálom.

PANASZ AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁGHOZ:

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodásihelye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet vagy más jogszabályt. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy Ön jogosult jogorvoslattal élni.

Magyarországon panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

A KÁRTÉRÍTÉSHEZ VALÓ JOG:

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az Adatkezelőtő, vagy az adatfeldolgozó(k)tól vagyoni kártérítésre és/vagy sérelemdíjra jogosult.

Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés általokozott károkért, ha nem tartotta be az Infotv.-ben, a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelőkötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő, vagy több adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidézőeseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

A BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG:

Ön jogosult bírósághoz fordulni és a bíróságtól hatékony bírósági jogorvoslatot kérni, ha megítélése szerint a személyes adatainak a jogszabályoknak nem megfelelőkezelése következtében megsértették jogait.

Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozótevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

AZ ADATBIZTONSÁGRÓL:

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy megfelelő és hatékony fizikai, informatikai és adminisztratív intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai titkosságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását megőrizze.

Szekszárd,2023.06.15.

Tóth Petra üzleti mentor, tanácsadó

Scroll to Top